องค์กรในพระอุปถัมภ์
    
๑. ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์

   ๑.๑ มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา

 
๒. ทรงเป็นประธานกรรมการ

   ๒.๑ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
๓. ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์

   ๓.๑ สำนักงานอาสากาชาด
สภากาชาดไทย

   ๓.๒ คณะลูกเสือแห่งชาติ

   ๓.๓ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์

   ๓.๔ มูลนิธิพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน

   ๓.๕ มูลนิธิวชิรพยาบาล

   ๓.๖ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

   ๓.๗ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิง
พิจิตรจิราภา เทวกุล

   ๓.๘ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

   ๓.๙ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงไหม่

   ๓.๑๐ โรงเรียนปริ้นส์รอแยลส์
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

   ๓.๑๑ สภาบันสันติราษฎร์
บริหารธุรกิจ

   ๓.๑๒ โรงเรียนเพชรรัชต์

   ๓.๑๓ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

   ๓.๑๔ โรงเรียนสยามธุรกิจ
และพณิชยการ

   ๓.๑๕ โรงเรียนพณิชยการสยาม

   ๓.๑๖ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการ
สันติราษฎร์

   ๓.๑๗ สมาคมสตรีอาสาสมัคร
แห่งประเทศไทย

   ๓.๑๘ สมาคมสตรีอาสาสมัคร
รักษาดินแดนแหงประเทศไทย

   ๓.๑๙ สหพันธ์สมาคมสตรี
อาสาสมัครรักษาดินแดนแห่ง
ประเทศไทย

   ๓.๒๐ สมาคมสตรีอาสาสา
สมัครรักษาดินแดน
กรุงเทพมหานคร

   ๓.๒๑ สมาคมสโมสรลูกเสือ
วิสามัญแห่งประเทศไทย

   ๓.๒๒ สมาคมนักเรียนเก่า
อังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์

   ๓.๒๓ สโมสรเนตรนารีเพชราวุธ

   ๓.๒๔ ชมรมคนรักวัง

   ๓.๒๕ โรงเรียนศรีอยุธยา

   ๓.๒๖ สโมสรลูกเสือวิสามัญ
กรุงเทพฯ

   ๓.๒๗ มูลนิธิดุลยภาพฯ บำบัด
เพื่ออายุและสุขภาพ

   ๓.๒๘ โรงเรียนกองทัพ
อุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา