พระประสูติการ
         พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันเสาร์
ปีมะเส็ง ตรงกับ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นธิดาของ
พระยาอภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ์) กับคุณเล็ก บุนนาค มี
พระนามเดิมว่า “ติ๋ว” หลังจากมารดาถึงแก่กรรม ได้เข้ามา
อยู่ในความดูแลของท้าวศรีสุนทรนาฏ (แก้ว พนมวัน ณ อยุธยา)
ผู้เป็นยายซึ่งเป็น ผู้อำนวยการละคร หลวงฝ่ายในกรมมหรสพ
ในพระบรมมหาราชวังสืบเชื้อสาย มาจาก เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(แบน อภัยวงศ์) ผู้สำเร็จราชการคนแรกของเมือง พระตะบอง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชธิดา
เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)สมุหพระกลาโหม
อัครมหาเสนาบดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว