สู่พระราชสำนัก
        คุณติ๋วได้รับการฝึกฝนดุริยางคศิลป์ไทยในพระราชสำนักจนได้รับเลือกเป็นต้น
เสียง ทั้งยังได้แสดงละครที่เป็นบทพระราชนิพนธ์หลายโอกาสด้วยกันในคราวที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไป
ประทับแรม ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เป็นครั้งแรกในเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗ คุณติ๋วได้มีโอกาสร่วมแสดงละครพระราชนิพนธ์เรื่อง
“พระร่วง” ได้รับบทเป็นสาวใช้ของนางจันทร์ ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงเป็นนายมั่นปืนยาว ซึ่งต้องมีบทพูดจาโต้ตอบกับบรรดา
สาวใช้ของนางจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗

        ภายหลังจากการซ้อมและการแสดงละครพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วง
ณ สโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชประดิพัทธ์ต้องพระราชอัธยาศัยในคุณติ๋ว ด้วยคุณติ๋วมี
ความสุขุม ไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์กระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นจากผู้ทอด
พระเนตรและผู้ชมละคร จึงได้ทรงพระเมตตาเป็นพิเศษ ครั้นต่อมาได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่คุณติ๋วว่า “สุวัทนา”

        เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้คุณสุวัทนาไปพำนัก ณ วังปารุสกวัน ดังปรากฏความในจดหมายเหตุพระราชกิจ
รายวันในรัชกาลที่ ๖ ที่มหาดเล็กบันทึกไว้ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ว่า
“วันนี้ เวลาบ่ายเสด็จกลับจากท้องสนามหลวง เสด็จวังปารุสกวัน ทรงรับคุณสุวัทนา
ไปรอแยล โฮเตล ทรงซื้อของตามสมควรแล้วเสด็จกลับ”ในบางโอกาสได้เสด็จพระราช
ดำเนินมาทรงรับไปร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารว่างในช่วงบ่ายที่พระราชวังพญาไท
หรือทรงพาคุณสุวัทนาเข้าในพระบรมมหาราชวังเพื่อร่วมโต๊ะเสวย ณ พระที่นั่ง
บรมพิมาน