อภิเษกสมรส
        ครั้นวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณสุวัทนาขึ้นเป็น “เจ้าจอมสุวัทนา พระสนมเอก” และในวันเดียวกันนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรบรรดา
ศักดิ์ เลื่อนพระอภัยพิทักษ์ (เลื่อม อภัยวงศ์) บิดาของเจ้าจอมสุวัทนา ขึ้นเป็น “พระยา
อภัยภูเบศร” มีตำแหน่งราชการในกระทรวง มหาดไทยถือศักดินา ๑๐๐๐
        พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงเล่าถึงความทรงจำในวันนั้น
ประทานข้าในพระองค์ ความว่า ในตอนบ่ายของวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
ณ ห้องรับแขก ชั้นบนพระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เจ้าพระยาธรรมา
ธิกรณาธิบดี เสนาบดีกระทรวงวัง อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาขึ้น
เป็นเจ้าจอม ชั้นพระสนมเอกแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ทรงเจิม ทรงสวมพระธำมรงค์
พระราชทาน แล้วพระราชทานหีบกับกระโถนทองคำลงยา เป็นเครื่องยศ อีกทั้ง
พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ชั้นที่ ๒ และเครื่องเพชรส่วนพระองค์
จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรสโดยมีผู้ลงนามเป็น
พยานหลายคน เช่น เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ เจ้าพระยาอภัยราชาเจ้าพระยาธรรมา
ธิกรณาธิบดี ท้าวศรีสุนทรนาฏ เจ้าพระยารามราฆพ พระยาอนิรุทธเทวาพระยา
อุดมราชภักดี พระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จลงทรงคล้องพระกรนำไปนมัสการพระพุทธปฏิมา ณ พระพุทธ
รัตนสถาน โดยทรงลอดซุ้มประสานดาบแห่งราชองครักษ์ทหารบก ทหารเรือเสือ
ป่าและพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ จำนวน ๔๐ คู่ ๘๐ นาย ซึ่งร้อง ชโย
ตลอดทาง