ประสูติ พระหน่อ
        สำหรับการเตรียมรับพระประสูติกาลนั้น เมื่อเริ่มจะมีพระอาการประชวรพระ
ครรภ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จ
ย้ายที่ประทับจากพระที่นั่งเทพอาสนพิไลมาประทับ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส
ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามโดยมีห้องโถงกลางเป็นส่วนเชื่อมต่อไปยังพระที่นั่งจักร
พรรดิพิมาน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอำนวยการ
ต่างๆ ด้วยพระองค์เองอยู่ตลอดเวลาจนแล้วเสร็จด้วยต้องพระราชประสงค์ที่จะให้
พระราชกุมารได้ประสูติ ณ พระที่นั่งเดียวกันกับที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพ
        แต่เป็นที่เศร้าสลดแก่พสกนิกรทั้งปวงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มทรงพระประชวรด้วยโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทรนับแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกา
ยน พ.ศ. ๒๔๖๘ ภายหลังจากเสด็จพระราชพิธีฉัตรมงคล เป็นต้นมา ครั้นถึงวันที่
๒๓ พฤศจิกายนอันเป็นวันที่ประชวรหนักที่สุดก็ยังไม่มีผู้ใดคาดคะเนได้ว่าจะมี
พระชนมชีพอยู่ได้ทอดพระเนตรพระราชกุมารพระองค์แรกหรือไม่
        ครั้นถึงวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เวลา ๑๒ นาฬิกา ๕๕ นาที
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก็ประสูติพระธิดา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแต่ก็มีพระอาการเพียบหนักขึ้นถึงแม้
จะได้ทอดพระเนตรพระราชธิดาอย่างใกล้ชิดในบ่ายวันที่ ๒๕ คือวันรุ่งขึ้น แต่
พระองค์ก็มิสามารถมีพระราชดำรัสได้เสียแล้ว หากแต่ได้ทรงวางพระหัตถ์บน
พระเศียรของพระราชกุมารี จากนั้น ก็ทรงรู้สึกพระองค์น้อยลงกระทั่งสวรรคต
เมื่อเวลา ๑ นาฬิกา ๔๕ นาที ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ณ พระที่นั่งจักรพรรดิ
พิมาน ในพระบรมมหาราชวัง