นิวัตประเทศไทย - วังรื่นฤดี
         วังแห่งใหม่ในซอยสันติสุข สุขุมวิท ๓๘ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อพุทธศักราช
๒๕๐๒ ทรงพระกรุณาโปรดประทานนามว่า “วังรื่นฤดี” เช่นเดียวกับวังแห่งแรก
ที่ถนนสุโขทัย ทั้งนี้ เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จกลับมาประทับเป็นการถาวรแล้ว
ข้าราชบริพารเดิมและสถาบันการศึกษารวมทั้งองค์กรอันเนื่องในพระบรม
ราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างพากันมาเฝ้า
และขอพระราชทานเชิญเสด็จทั้งสองพระองค์ใปทรงเป็นประธานในงาน
ต่างๆ อยู่เสมอ