หมายกำหนดการ
 
*** Click To Photo ***
 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘
เวลา ๑๖.๓๐ น.

  ภาพกิจกรรมในวันคล้ายวัน
สิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี เป็นปีที่ ๔
ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘

  ภาคปลาย ประมวลภาพ
พระราชวงศ์ ข้าราชบริพาร
และมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาส
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๔
ณ พระวิหาร วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม โดยหม่อมเจ้า
มงคลเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธาน
จากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นพิิธีบำเพ็ญ
กุศลแล้ว พระราชวงศ์ ข้าราชบริพาร และ
ผู้มาร่วมพิธีถวายสักการะ
พระสรีรางคาร ณ เสาวภา
ประดิษฐาน สุสานหลวงวัดราบพิธ
สถิตมหาสีมาราม
** Photo **

 
-------------------------------------------------
 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา
พร้อมด้วยพระประยูรญาติ และ
ข้าราชบริพารในสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี และ
พระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี ประกอบพิธี
สังเวยสมเด็จพระบรมราชบุรพการี
ฝ่ายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสังเวยพระบุรพการี
ฝ่ายพระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี ตามธรรมเนียม
ซึ่งสมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
ซึ่งทรง ถือปฏิบัติมานับ
ตั้งแต่เสด็จกลับมาประทับ
ในประเทศไทยตามพระดำริของ
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
เพื่อแสดงออกถึง พระกตัญญุตา
ธรรมซึ่งเป็นพระคุณธรรม
ข้อสำคัญที่ทั้งสองพระองค์
ทรงยึดถือปฏิบัติมาเสมอ
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือ ส่วนท้องพระโรง สำหรับ
สังเวยสมเด็จพระบรมราชบุพการี
ทางพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว และส่วนห้องเสวย
สำหรับสังเวยพระบุพการี
ทางพระนางเจ้า
สุวัทนา พระวรราชเทวี
** Photo **
 
-------------------------------------------------
 
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

  มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วย
คณะข้าราชบริพาร บำเพ็ญกุศล
อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระ
คล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๘๙
วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘

  เวลา ๑๖.๐๐ น นายอรรถนิติ
ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและ
ประธานมูลนิธิ เพชรรัตน - สุวัทนา
เป็นประธาน ในการบำเพ็ญกุศล
ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร
บำเพ็ญอุทิศถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระ
คล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๘๙ ณ
ท้องพระโรง วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘
การนี้ พระสงฆ์ ๑๐ รูปจาก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นประธาน
สวดพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์
พระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี
** Photo **
 
-------------------------------------------------
 

วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา

   มูลนิํธิเพชรรัตน - สุวัทนา
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ข้าราชบริพารใน
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี และ
บริษัท พัณณวัทน์ จำกัด
วางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
** Photo **

 
-------------------------------------------------
 

วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

   พระอนุวงศ์ พร้อมด้วยทายาท
ข้าทูลละอองธุรีพระบาทใน
รัชกาลที่ ๖ และข้าราชบริพาร
ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิรโสภาพัณณวดี ทรง
บำเพ็ญพระกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรคต เป็นปีที่ ๘๙ วันพุธที่
๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

 

-------------------------------------------------