กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

 

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

   ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
อุทิศถวาย พระนางสุวัทนา
พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ ๖
เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พระวิหาร
หลังพระร่วงโรจนฤทธิ์
วัดพระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม
** Photo **